02-9961-511 ttmachpela@gmail.com

תוכניות בית הספר

אודות תלמוד תורה
הרשם עכשיו לשנה הבאה

אודות

תלמוד תורה מערת המכפלה – אין כזה דבר בעולם; תלמוד התורה הינו היחידי שמקיים תפילה קבועה מזה כ 12 שנה באחוזת אבותינו היא מערת המכפלה מדי יום ביומו, ולומדים שיעור לאחר מכן במערה, במטרה לחזק את אחיזתנו בחברון בפרט ובארץ הקודש בכלל.

 

תלמידינו זכו במרוצת השנים לברכתם של גדולי ישראל הרבנים הגאונים: הרב אליהו, הרב עובדיה, הרב אלישיב, הרב שפירא, הרב כדורי זצ"ל ועוד אדמו"רים ורבנים מכל החוגים והזרמים.

ייחודיות התלמוד תורה

בתלמוד תורה "מערת המכפלה" לומדים תורה כל השנה כולה כפשוטו, כולל !לימוד בשבתות וימים טובים. "חופש גדול" אין כלל

מ ט' באב יכולים התלמידים לצאת לחופשה, אולם מסגרת הלימוד הכללי בתלמוד התורה עובדת כסדרה.

הלימוד הוא בשיטת 'זילברמן', המתבססת על שינון רב והבנה טובה של הלימוד ובכך זוכים התלמידים לקנות את החומר בצורה טובה. בסיום לימודם התלמידים יודעים את כל התנ"ך בשינון ובהבנה, רוב משנה, וסוגיות בגמרא.

פיקוח וצוות

 

תלמוד התורה נמצא תחת פיקוח משרד החינוך, וכולל שעות יעוץ מקצועי ופסיכולוג מטעם מועצה מקומית קרית ארבע

 

צוות המלמדים בת"ת יראי שמים המקנים אותה לתלמידים, רואים את תפקידם כשליחות וכך נראות התוצאות ב"ה.

 

עיקר היום (עד הצהרים) מוקדש ללימודי קודש בלבד!

 

בכיתות הגבוהות משלבים גם שיעורי חסידות – סיפורי צדיקים, התבוננות יהודית ועבודת הנפש.

 

לימודי חול

בחלק משעות אחה"צ משלבים גם את ה'רקחות והטבחות' (חשבון, עברית, אנגלית). כמו כן אנו די שבוע אנו מקיימים לימוד לכיתות הגבוהות בנושאי א"י וכמובן- טיולים.

 

קשר מעמיק עם נושא הקודש והמקדש. זכות ראשונים לנו להיות חלק מפעילות 'מכון המקדש', בפעולות לביהמ"ק שיבנה במהרה בימינו אמן.

 

תלמוד התורה מחזק את הישוב והאזור, ומגדל תלמידי חכמים ועוזר למשפחות ברוכות ילדים לקבל חינוך איכותי.

 

מטרת תלמוד התורה – לגדל תלמידי חכמים בעלי תורה ואוהבי ארץ ישראל ועם ישראל המסוגלים לעמוד בכל נסיונות החיים ולהשאר איתנים באמונתם.

!אין תחליף לתלמוד התורה שלנו באזורינו

 

תלמוד התורה

"מערת המכפלה"

עיה"ק קרית ארבע היא חברון ת"ו